Users Guide Braille Print LPT port

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

 User Guide : Braille Print LPT Port

ความเป็นมาของโปรแกรม ………………………………………………………………………

เกี่ยวกับโปรแกรม…………………………………………………………………………………..

โครงสร้างโปรแกรม………………………………………………………………………………..

ความต้องการของระบบ……………………………………………………………………………

การทำงานของโปรแกรม………………………………………………………………………….

วิธีการใช้งานของโปรแกรม……………………………………………………………………….

ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนา……………………………………………………….

เกี่ยวกับผู้จัดทำ……………………………………………………………………………………..

ดาวน์โหลดคู่มือ……………………………………………………………………………………..

ดาวน์โหลดโปรแกรม……………………………………………………………………………….

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ความเป็นมาของโปรแกรม

เนื่องจาก ผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหา การสั่งปริ้น สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา กับเครื่อง Braille print ในการสั่งปริ้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องรู้ Code Command เบื้องต้น คือการเปิด cmd (Command prompt) แล้วพิมพ์ Copy และพิมพ์ ชื่อไฟล์ตามด้วยนามสกุลไฟล์ และ สั่งก็อปปี้ไปยัง LPT Port  เพื่อทำการปริ้นและปัญหาที่เกิดขึ้น คือ กระดาษสำหรับพิมพ์สื่ออักษรเบรลล์ จะฟรีทเว้นหน้าออกมา 1 แผ่น ในทุกๆคำสั่ง

ทำให้ผู้ใช้งานต้องป้อนคำสั่งให้ฟรีทกระดาษกลับมาเพื่อให้ประหยัดกระดาษ และไม่สามารถ สั่งปริ้นเรียงชุดต่อกันเป็นบท  ได้ หรือแม้กระทั่งการสั่งปริ้น ทีละหลายๆแผ่นก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน ผู้ใช้งานจำเป็นต้องนั่งหน้าเครื่องปริ้นเพื่อทำการปริ้นจนกว่าจะเสร็จ ทำให้เสียเวลาในการทำงานเป้นอย่างมาก ดังนั้นผู้จัดทำจึงเขียนโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการทำงาน

เกี่ยวกับโปรแกรม

          BPLPT เป็นโปรแกรม ที่เขียนขึ้นจาก Command Script ( cmd ) เป็นโปรแกรมที่สั่งการทำงานโดยตรงกับ LPT Port ในการ Copy ไฟล์ส่งต่อไปยังพอร์ตเครื่องปริ้นสื่ออักษรเบรลล์มีการลำดับขั้นตอนเพื่อให้สามารถใช้งานให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

 

โครงสร้างโปรแกรม

ความต้องการระบบ

โปรแกรม Braille print LPT Port v.1.0.3

เป็นคำสั่ง command script สามารถ run ได้กับทุก Windows

x86 Windows xp, vista Windows 7 Windows 10 and Windows 11

x64 Windows xp, vista Windows 7 Windows 10 and Windows 11

การทำงานของโปรแกรม

โปรแกรม Braille Print LPT Port เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสั่ง copy ไฟล์ ไปยัง LPT Port ที่ทำการเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นสื่ออักษรเบรลล์ มีการเลือกเฉพาะเจาะจงสำหรับไฟล์ที่ต้องการที่จะปริ้นและสามารถสั่งปริ้นได้ทุกนามสกุลที่ต้องการหรือที่เครื่องปริ้นเบรลล์รองรับ

โปรแกรมจำเป็นต้องมีโฟลเดอร์ Print เพื่อ Backup files เอกสาร และเพื่อป้องการการปริ้นไฟล์อื่นที่ผู้ใช้ท่านแรกมาปริ้น หากไม่มีโฟลเดอร์ Print จะทำให้โปรแกรมทำการสั่งปริ้นไฟล์นามสกุลก่อนหน้านี้ที่ผู้ใช้งานคนแรกใช้ทำการปริ้นหากนามสกุลไฟล์ตรงกันทำให้เกิดความผิดพลาดและความเสียหายต่อทรัพยากรได้ เนื่องจากโปรแกรมทำการสั่งปริ้นตามนามสกุลไฟล์ ไม่ใช่การสั่งปริ้นตามชื่อไฟล์ จึงจำเป็นต้องทำให้โฟลเดอร์เป็นพื้นที่ว่างอยู่เสมอเพื่อรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานท่านอื่น

หากผู้ใช้งานต้องการปริ้นทีละหลายๆแผ่น ให้ทำการ copy ไฟล์ที่ต้องการปริ้น แล้ววางในโฟลเดอร์เดียวกันกับโปรแกรม ตามจำนวนไฟล์ที่ต้องการ

หากผู้ใช้งานต้องการปริ้นเป็นชุด เช่น การปริ้นหนังสือเล่มเล็ก การปริ้นที่ที่หน้าเอกสารหรือเนื้อหาเรียงต่อกันโดยไม่ต้องมาจัดเรียงอีกครั้งหลังสั่งปริ้น ให้ทำการตั้งชื่อไฟล์ เรียงตามเอกสารที่ต้องการจัดหน้า

เช่น  สารบัญ, คำนำ, เนื้อหา, สรุปเนื้อหา  ในโปรแกรมจะเรียงตาม คำหรือตามอักษร ดังภาพ

หากต้องการให้เรียงลำดับเนื้อหา ให้ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เรียงลำดับ ดังนี้

  1. คำนำ
  2. สารบัญ
  3. เนื้อหา
  4. สรุปเนื้อหา

ดังภาพ

วิธีใช้งานของโปรแกรม

   หลังจากการเตรียมไฟล์ดังหัวข้อที่แล้ว ขั้นตอนการใช้งานมี ดังนี้

  1. เปิดโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรม Braille print LPT Port
  2. นำไฟล์ที่เตรียมไว้ก็อปปี้ไปวางในโฟลเดอร์เดียวกันกับโปรแกรม
  3. ดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล์ braille print lpt port v1.0.3.exe ขึ้นมา
  4. กด 1 แล้ว Enter เพื่อเข้าสู่เมนูเลือกไฟล์ที่ต้องการสั่งปริ้น หากไม่ต้องการดำเนินการต่อให้ทำการกด q หรือ ปิดโปรแกรมได้เลย

  1. เมื่อโปรแกรมเข้าสู่เมนูเลือกนามสกุลไฟล์เพื่อทำการสั่งปริ้น ให้ทำการเลือกนามสกุลไฟล์ให้ตรงกับไฟล์ที่ทำการเตรียมไว้โดยสามารถเลือกฟังก์ชั่นได้ ดังนี้

  • ปริ้น .brf  ไฟล์ กด 1 Enter
  • ปริ้น .tbt  ไฟล์ กด 2 Enter
  • ปริ้น .dxb  ไฟล์ กด 3 Enter
  • ปริ้น .smb ไฟล์ กด 4 Enter
  • ปริ้น .txt  ไฟล์ กด 5 Enter
  • หรือสั่งปริ้นไฟล์ทุกนามสกุลที่อยู่ในโฟลเดอร์โดยการ กด  A  แล้ว Enter

หากผู้ใช้ต้องการปริ้น หนังสือเล่มเล็ก หลายๆชุด ให้ทำการย้ายไฟล์ที่ตั้งชื่อให้เรียงกันออกมาจากโฟลเดอร์ปริ้นและทำการสั่งปริ้นอีกครั้ง แนะนำให้ปริ้นทีละชุดหนังสือ เพื่อไม่ให้โปรแกรมทำงานผิดพลาด โปรแกรมอาจไม่เรียงตามหน้าเพจที่ควรจะเป็นให้

* หรือปริ้นหลายชุดการแก้ปัญหารคือ เรียงชุดให้มีตัวเลขมากขึ้น เช่นชุดแรก คำนำ สารบัญ เนื้อหา สรุปเนื้อหา

เรียงเป็น 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.เนื้อหา 4.สรุปเนื้อหา ชุดที่ 2 เรียง 5.คำนำ 6.สารบัญ 7.เนื้อหา 8.สรุปเนื้อหา และทำการสั่งปริ้นในครั้งเดียวพร้อมกัน

ดาวน์โหลดคู่มือ :  user guide braille print lpt port.pdf

ดาวน์โหลดโปรแกรม :  ฺBraille Print LPT Port อัพเดทล่าสุด

ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนา

นายเอกวิน  สาลีรัมย์

นายสนอง จวนสาง

นางสาวกิตติยา อ้อมแก้ว

ดร.บริสุทธิ์ ผดุงโภคสูริย์

คณะครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

เกี่ยวกับผู้จัดทำ

นายเพ็ญเพชร  ไกรทอง

ปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

Page Facebook : เพ็ญเพชร  ไกรทอง

Website : www.krootoi.com

Email : k.phenphet@gmail.com

Youtube Channel : ทีวีเด็กหอ

แชร์หน้านี้